กิจกรรม คคส. เดือนมิถุนายน-กันยายน 2558

ประมวลกิจกรรมของ คคส.(มิ.ย.-ก.ย.58)

กลไกและรูปแบบการจัดการน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ

(9 ก.ค.58) แผนงานฯ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเครือข่ายเภสัชกรคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้ จัดประชุมและการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อจัดทำแผนบูรณาการ “ปฏิวัติซ้อนน้ำมันทอดซ้ำ” ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ณ โรงแรมโรงแรม ธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง โดยมีผู้ร่วมประชุม ประกอบด้วยเภสัชกรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และภาคีเครือข่ายจำนวน 200 คน

ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติ์ จาก นายแพทย์วิฑูรย์ เหลืองดิลก (นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง) กล่าวต้อนรับผลจากการประชุมคือ เครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภค จัดทำแผนบูรณาการ “ปฏิวัติซ้อน น้ำมันทอดซ้ำ” ร่วมกันของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ การจัดการปัญหาน้ำมันทอดซ้ำ เสื่อมสภาพในพื้นที่ภาคใต้ มีประสิทธิภาพ มีความเข้มเเข็ง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน โดยยึดสุขภาพของประชาชนเป็นสำคัญ นอกจากนี้มีฐานการเรียนรู้โดยเครือข่ายในพื้นที่ นำเสนอเรื่อง การสื่อบูรณาการเรื่องน้ำมันทอดซ้ำในการเรียน การจัดทำธนาคารน้ำมัน การแปรรูปน้ำมันทอดซ้ำเป็นไบโอดีเซล และอิฐผสม เพื่อให้ผู้ร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ภาพประกอบ-การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนบูรณาการ “ปฏิวัติซ้อนน้ำมันทอดซ้ำ” ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

 

ร่าง พ.ร.บ.แจ้งเตือนภัยและการจัดการปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัย

29 ก.ค.58) รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ ผู้จัดการแผนงานฯ ในฐานะสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค นำเสนอรายงานการจัดการสินค้าที่ไม่ปลอดภัยและร่างพระราชบัญญัติการแจ้งเตือนภัยและจัดการสินค้าไม่ปลอดภัย พ.ศ… ต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ ซึ่งที่ประชุมสภาปฎิรูปแห่งชาติ มีมติเห็นชอบต่อรายงานและร่างฎหมายหมาดังกล่าว

ทั้งนี้ที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้พิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ 1.ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปหน่วยงานภาครัฐในการคุ้มครองผู้บริโภค 2.การจัดการสินค้าที่ไม่ปลอดภัยและร่างพ.ร.บ.การแจ้งเตือนภัยและจัดการสินค้าที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค พ.ศ. … 3.ความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า และร่างพ.ร.บ.ความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. … 4.ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และร่างพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … 5.การปฏิรูปกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุข

และร่างพ.ร.บ. จำนวน 3 ฉบับ (ประกอบด้วย 1.ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุข พ.ศ. … 2.ร่างพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ …) พ.ศ. … 3.ร่างพ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่ …) พ.ศ. …

นำเสนอรายงานร่างพระราชบัญญัติการแจ้งเตือนภัยและการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัย พ.ศ……

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

(28 ก.ค.58) รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ ผู้จัดการแผนงานฯ เป็นวิทยากรเรื่อง ความคาดหวังของผู้บริโภคด้านงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในการประชุมเรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นอกจากนี้ ผศ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ รองผู้จัดการแผนงานฯ ร่วมให้ความเห็นในฐานผู้แทน สสส.

 

พัฒนานักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค ให้ใช้กลไกระบบแจ้งเตือนภัยผู้บริโภค

(24 ส.ค.58) ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ จัดสมัมนาวิชาการ “การพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ” องค์กรนำสุขภาพสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้บริหารสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ประจำปี 2558 เรื่อง “การพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน” ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานครเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาบทบาทการเฝ้าระวังเตือนภัยและเชื่อมต่อกลไกเรื่องร้องเรียนในการดำเนินงานเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนต่อไป ผู้เข้าร่วมการสัมมนากว่า 300 คน ประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯและสถานีอนามัยที่ได้รับพระราชทานนาม เภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข และผู้แทนศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์

และการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้หญิงปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา ประธานมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานการเปิดการสัมมนา กล่าวว่าสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ และที่ได้รับพระราชทานนามจะเป็นกำลังสำคัญที่มีส่วนร่วมอย่างมากในการผลักดันการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคและช่วยขับเคลื่อนกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการสัมมนาวิชาการในครั้งนี้จะเป็นเวทีที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาบทบาทการในการดำเนินงานเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนต่อไป

 

กลไกและรูปแบบการจัดการปัญหาสเตอรอยด์ในผลิตภัณฑ์สุขภาพ

(2 ก.ย.58) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) จัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการตามเส้นทางเดินการจัดการสเตอรอยด์ที่คุกคามสุขภาพของคนไทย ณ ห้องกินรี 1 โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง เพื่อให้ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการตามเส้นทางเดินฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน จำนวน 94 คน และได้รับเกียรติจาก เภสัชกรประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา นำเสนอ “ร่างเส้นทางเดิน (Road map) การจัดการสเตอรอยด์ที่คุกคามสุขภาพของคนไทย” จากนั้นเป็นการ “ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อทวนสอบและสรุปเส้นทางการการจัดการสเตอรอยด์ที่คุกคามสุขภาพของคนไทย” ผลจากการประชุมจะนำเสนอต่อประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการจัดการปัญหายาสเตอรอยด์ ต่อไป