กิจกรรม คคส.เดือนสิงหาคม-กันยายน 2559

สรุปกิจกรรม คคส.เดือน สิงหาคม-กันยายน 2559

ประชุมวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ประจำปี 2559

  (2 ก.ย.59) ร่วมกับ วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) สภาเภสัชกรรม จัดประชุมวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ประจำปี 2559 ณ ห้องกินนรี 1 โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพมหานครฯ เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ และเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการเภสัชกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพร่วมกัน ร่วมทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชนให้ได้รับทราบ อันจะนำไปสู่การพัฒนาผลงานวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 90 คน ประกอบด้วยเภสัชกรที่ทำงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ จากหน่วยงานต่างๆ ในการประชุมนำเสนอประเด็น กรณีศึกษาอาหารและยาไม่ปลอดภัยและแนวทางการจัดการปัญหา: ยาตราพญานาค, กรณีศึกษาอาหารและยาไม่ปลอดภัยและแนวทางการจัดการปัญหา: น้ำดื่มปลอดภัยสำหรับประชาชน ฐานข้อมูลเพื่อการแจ้งเตือนภัยและจัดการอาหารและยาที่ไม่ปลอดภัย และ ทิศทางการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ

ประชุม Conference Future Challenges for Asbestos Policy in Thailand 

(25 ส.ค.59)  ประชุม Conference Future Challenges for Asbestos Policy in Thailand  เพื่อแลกเปลี่ยนสถานการณ์เกี่ยวกับแร่ใยหินไครโซไทล์

ในการประชุมนี้มีการนำเสนอเรื่อง Future Challenges for Asbestos Policy  in the Construction Industry โดย Professor .Kazuhiko Ishihara, Ritsumeikan Univetsity, สถานการณ์ปัจจุบันของแร่ใยหินไครโซไทล์ โดย ศ.ดร.นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มาตรการควบคุมการรื้อถอนและซ่อมแซมอาคารที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ โดย รศ.ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และการจัดการปัญหาของประชาชนในระดับพื้นที่กรณีตัวอย่าง เทศบาลตำบลแม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย โดย รศ.ภก.ดร.วิทยา  กุลสมบูรณ์ แผนงาน คคส.

ผลจากการประชุมจะนำมาใช้ในการดำเนินการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัยประเด็นแร่ใยหินของประเทศไทยต่อไป

ประชุมพิจารณาแนวทางการบูรณาการแก้ปัญหาด้านการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมคุณภาพตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ

            (5 ก.ย. 59) ประชุมพิจารณาแนวทางการบูรณาการแก้ปัญหาด้านการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมคุณภาพตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ: ร่างเทศบัญญัติควบคุมกิจการผลิตน้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ  ณ ห้องประชุม 210 ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ

โดย ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร เป็นประธาน และเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญไม่ปลอดภัย

ที่ประชุมได้พิจารณาปรับปรุงร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง ควบคุมกิจการผลิตน้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ และมอบหมายให้ คคส.ในฐานะฝ่ายเลขานุการดำเนินการ ปรับร่างเทศบัญญัติควบคุมกิจการผลิตน้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ พ.ศ. …. ให้เป็นไปตามมติที่ประชุม และ เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

 

ประชุมคณะทำงานพัฒนาข้อเสนอนโยบายเฉพาะประเด็นว่าด้วยคุณภาพของน้ำดื่มที่ปลอดภัยสำหรับประชาชน

         (12 ก.ย.59) ประชุมคณะทำงานพัฒนาข้อเสนอนโยบายเฉพาะประเด็นว่าด้วยคุณภาพของน้ำดื่มที่ปลอดภัยสำหรับประชาชน ครั้งที่ 4/2559 ณ ห้องประชุม 208 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อพิจารณาร่างข้อเสนอนโยบายเฉพาะประเด็นว่าด้วยคุณภาพของน้ำดื่มที่ปลอดภัยสำหรับประชาชน เสนอต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปีพ.ศ. 2559

ซึ่ง ผศ.ดร.วรรณ ศรีวิริยานุภาพ รองผู้จัดการแผนงานฯ เป็นเลขานุการ และ ผู้จัดการแผนงานฯ เป็นคณะทำงาน ร่างข้อเสนอฯ นี้จะเสนอต่อคณะอนุกรรมการวิชาการ คสช.ในวันที่ 14 ก.ย.59 ต่อไป