คคส. ติดตาม”ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม”

คคส. ร่วมกับ คณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาพัฒนาและติดตามกฎหมายหรือร่างกฎหมายที่มีผลต่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

คณะอนุกรรมการสื่อสารสมาชิกและการมีส่วนร่วม และ วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) สภาเภสัชกรรม จัดสัมมนา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. …. กับบทบาทพิทักษ์สิทธิวิชาชีพและคุ้มครองประชาชน ณ ห้องกินรี 2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2537

โดยผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนสภาเภสัชกรรมประจำจังหวัด, องค์กรวิชาชีพ, สมาคมวิชาชีพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 40 คน

ซึ่งผลจากการประชุม จะนำไปเป็นข้อมูลในการยกร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. …. ต่อไป