ประชุมวิชาการ ร่าง พ.ร.บ.ยา

การประชุมวิชาการ“ร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ… : ผลกระทบต่อระบบยา และผู้บริโภค”วันที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00-15.00 น. ณ  โรงแรมแมนดาริน  กรุงเทพฯ  เพื่อพิจารณา ผลกระทบต่อ ระบบยาและผู้บริโภค ของ ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. … ฉบับ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ ฉบับประชาชน

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00-15.00 น. แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา (มสพ.) วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) และ แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) จัดประชุมวิชาการ“ร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ… : ผลกระทบต่อระบบยาและผู้บริโภค”วันที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00-15.00 น. ณ  โรงแรมแมนดาริน  กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ก็เพื่อพิจารณา ผลกระทบต่อระบบยาและผู้บริโภค ของ ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. … ฉบับ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ ฉบับประชาชน โดยมีผู้แทนจากภาคประชาชน และเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม ทั้งภาควิชาการ ภาครัฐ และภาคเอกชน จำนวน 70 คน

ผลจากการประชุมนำไปสู่แนวทางการขับเคลื่อนร่วมกัน นำไปสู่กฎหมายด้านยาที่สร้างระบบยา ที่มีเจตนารมณ์เพื่อสวัสดิภาพและการคุ้มครองประชาชนในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียนให้เข้าถึงยาที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่กระบวนการการขึ้นทะเบียน การผลิต การกระจาย และการจ่ายยา

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

วิเคราะห์ร่าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ… ฉบับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) : ปัญหาต่อระบบยาและผู้บริโภคโดย ผศ.ภญ.ดร. วรรณา ศรีวิริยานุภาพ

ความเห็นแย้งการแบ่งประเภทยาร่าง พรบ. ยา ฉบับที่เสนอโดย อย.และสาระสำคัญของ ร่างพระราชบัญญัติยา ฉบับประชาชนภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร

ร่าง พระราชบัญญัติยา ฉบับประชาชนโดย ผศ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี