ประชุมวิชาการ : ร้อยปีวิชาชีพเภสัชกรรมไทย ร่วมใจคุ้มครองผู้บริโภค

ประชุมวิชาการ วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.)  ครั้งที่ 2

เรื่อง ร้อยปีวิชาชีพเภสัชกรรมไทย ร่วมใจคุ้มครองผู้บริโภค

คคส. ร่วมกับ วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย(วคบท.) จัดประชุมวิชาการ วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย(วคบท.)  ครั้งที่ 2 เรื่อง ร้อยปีวิชาชีพเภสัชกรรมไทย ร่วมใจคุ้มครองผู้บริโภค ณ ห้องกินรี 2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต

ทั้งนี้ก็เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เภสัชกรคุ้มครองผู้บริโภค นำไปสู่การเกิดระบบบริหารจัดการและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ และ ชี้แจงรายละเอียดหลักสูตรและกระบวนการฝึกอบรมเพื่อรับหนังสืออนุมัติ แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วยเภสัชกรคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 60

(15 ม.ค.57)