ผลการดำเนินโครงการด้านผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน

ผลการดำเนินโครงการด้านผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน

ผลจาการดำเนินโครงการโครงการความร่วมมือเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแร่ใยหินอันส่งผลกระทบต่อสุขภาพ จังหวัดเชียงราย ทำให้เทศบาลแม่ยาว ออกประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง กำหนดแนวทางการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคารให้ปลอดภัยจากแร่ใยหิน ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

 

ภาพประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง กำหนดแนวทางการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคารให้ปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน, ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556