ผู้จัดการ คคส.รับรางวัล “อาจารย์แบบอย่างของสภาคณาจารย์ สาขารับใช้สังคม”

ผศ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ
ผู้จัดการแผนงานฯ

ผศ.ภญ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ ผู้จัดการแผนงานพัฒนาวิชาการและสร้างความเข้มแข็งกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ  ศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) และ อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ เข้ารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ “อาจารย์แบบอย่างของสภาคณาจารย์ สาขารับใช้สังคม” ประจำปี 2560 ซึ่งได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่อุทิศตนเพื่อส่วนร่วมเป็นแบบอย่างทางด้านการสอนให้กับนิสิตทั้งในด้านจริยธรรมและคุณธรรม ในวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

 

ภาพถ่ายโดย รศ.ดร.ธงชัย สุขเศวต