รองผู้จัดการแผนงาน คคส. ได้รับรางวัลเกียรติยศ

รองผู้จัดการแผนงาน คคส. ได้รับรางวัลเกียรติยศ

ผศ.ภญ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ  รองผู้จัดการแผนงาน คคส., รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม และอาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร  คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศ  “คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๘ สาขาบริการวิชาการ”  จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

โดย ผศ.ภญ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ  ได้เข้ารับรางวัลจากฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์องคมนตรี ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘  ที่ผ่านมา