ลำพูนวันที่สอง อบรมคึกคัก ปูพรม อสม นักวิทย์ เต็มพื้นที่

โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดลำพูน รุ่นที่ 2 จำนวน 196 คน ดำเนินการในวันนี้ 18 พค.60 โดย กลุ่มงานคบส.สสจ.ลำพูน ศูนย์วิทย์เชียงใหม่ และ คคส.จุฬา โดยมี ภก.จิระ วิภาสวงศ์ เภสัชกรเชี่ยวชาญ สสจ.ลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมเป็นวิทยากร มีการบรรยายในหัวข้อ การคุ้มครองผู้ริโภค ความปลอดภัยในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ การเฝ้าระวังโดยการตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์ และการใช้ชุดทดสอบอย่างง่ายเพื่อหาสารห้ามใช้ รวมทั้งมีการฝึกปฏิบัติจริง ในภาคบ่าย ผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เป็นกิจกรรมการปูพรมนักคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน ให้เต็มพื้นที่ของจังหวัด