“ลำพูน” อบรม อสม. นักวิทย์ชุมชนเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ครบทุก รพ.สต.เตรียมต่อยอดทั้งจังหวัด 580 หมู่บ้าน

ในวันที่ 17 พ.ค.60 ที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ได้มีการจัดอบรมการขับเคลื่อนเครือข่าย อสม.นักวิทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค รุ่นที่ 1 ของ จ.ลำพูน จำนวน 160 คน จัดโดย กลุ่มงาน คบส.สสจ.ลำพูน , คคส.จุฬาฯ และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ เป็นการอบรมเพื่อสร้างบุคลากรที่จะดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน อย่างยั่งยืน สามารถปกป้องประชาชนให้เกิดความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ โดยการให้ความรู้ และการใช้ชุดทดสอบอย่างง่าย รวมถึงการใช้แอพลิเคชั่น หน้าต่างเตือนภัย หรือ Single window ในการสืบค้นข้อมูลและเฝ้าระวังได้ ตลอดจนการให้มีศูนย์เตือนภัยใน รพสต

ทั้งนี้จังหวัดลำพูนจะดำเนินการสร้าง อสม.นักวิทย์ชุมชน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัด โดยการจัดอบรม 3 รุ่น ในวันที่ 17-19 พ.ค.60 กลุ่มเป้าหมายคือ อสม.และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทุกแห่ง 71 แห่ง รวม 168 หมู่บ้าน 446 คน และจะดำเนินการให้ครบทุกหมู่บ้านในจังหวัด 580 หมู่บ้าน ในปีต่อๆไป