วิพากษ์ร่างพระราชบัญญัติการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก

ประชุมวิพากษ์ร่างพระราชบัญญัติการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก

(17 และ 26 ธ.ค. 56) ประชุมวิพากษ์ร่างพระราชบัญญัติการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. …. ณ ห้องประชุม คคส. (210) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยภาคีองค์กรที่เกี่ยวข้องจำนวน  20 คน ผลจากการประชุมนำไปสู่การปรับปรุง ร่างพ.ร.บ.การตลาดนมดัดแปลง อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. …. (ฉบับประชาชน)  เพื่อเป็นการคุ้มครองทารกและเด็กเล็กจากการทำการตลาดอาหาร