ศูนย์วิทย์เชียงราย ยุคไทยแลนด์4.0 ใช้”สมาร์ทโฟน”ประเมินความรู้ อสม.

เครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคเหนือ ขยาย อสม. นักวิทย์คุ้มครอง รวมสิบจังหวัด ครั้งแรกใช้”สมาร์ทโฟน”ประเมินความรู้ อสม. ก่อนหลังแบบออนไลน์ รู้ผลทันที

 

ศูนย์วิทย์เชียงราย เปิดตัวขับเคลื่อนเครือข่ายที่พะเยา หลังเปิดตัววันแรกที่เชียงราย ขยายจำนวน รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ. (รพสต) และ อสม. นักวิทยาศาสตร์คุ้มครองผู้บริโภคครอบคลุมในสิบจังหวัดภาคเหนือ กว่าสองพันคนหลังได้สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ (สอน) เป็นต้นแบบ

นายวิชัย ปราสาททอง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย  กล่าวว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้ร่วมกันจัดการอบรม”โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัดพะเยา”ในวันที่ 5 พ.ค.2560 ณโรงแรมพะเยาเกทเวย์

การอบรมในครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ รพ.สต. รพช. สสอ. สสจ. และอสม.ตำบลละ 2 คน (จนท.สธ.9อำเภอ 90คน,จนท.สสจ. 3 คน, อสม.183คน, ศูนย์ฯเชียงราย 13 คน) รวมทั้งสิ้น 289 คน โดยมี นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก รศ.ภก.ดร.วิทยา  กุลสมบูรณ์  ได้ให้ความรู้การคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน และมีการบรรยายอันตรายของผลิตภัณฑ์สุขภาพ การจัดการสุขภาพด้วยหน้าต่างแจ้งเตือนภัย และการใช้ชุดทดสอบอย่างง่าย 4 ชุด ภาคฝึกปฏิบัติแยกกลุ่ม อสม.ฝึกปฏิบัติการใช้ชุดทดสอบ

โดยมี อสม.นักวิทย์ฯจาก สอน.แม่ปืม และอนาลโยเป็นครูพี่เลี้ยง กลุ่มจนท.สธ.ใช้ฐานข้อมูลจากหน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ และการจัดตั้งศูนย์แจ้งเตือนภัยฯในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ได้พัฒนาการประเมินผลความรู้ก่อน-หลังการอบรมผ่านแบบประเมิน online กับ อสม. นับได้ว่าเป็นครั้งแรกที่นำมาใช้ เพื่อลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการทดสอบ

โดยพบว่าก่อนการอบรมมีค่าเฉลี่ยและค่ามัธยฐานคะแนนความรู้ที่ร้อยละ 66.67 (ตอบแบบประเมิน271คน) หลังการอบรมพบว่ามีค่าเฉลี่ยแลัค่ามัธยฐานคะแนนเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 86.67(ตอบแบบประเมิน247คน)

การอบรมได้รับความสนใจและทั้ง อสม และ จนท มีความตืนตัวมีการยกปัญหาในพื้นที่มาอภิปรายหาทางแก้ เช่น ยาผงจินดามณีผีบอกผสมเสตียรอย์ โดยที่ รพช ดอกคำใต้ มีการใส่ยาไพรอกซิแคมเข้าไปด้วยทำให้ผู้ป่วยแพ้ยารุนแรง ดังนั้นเครือข่ายฯ

จึงต้องรวมตัวและร่วมมือกันป้องภัยชุมชนกันอย่างแข็งขัน การอบรมนี้ทำให้ได้รูปแบบที่จะดำเนินการต่อไปในจังหวัดต่างๆในภาคเหนือรวมสิบจังหวัด