สภาเภสัชกรรมชี้เภสัชกรรมปฐมภูมิ เป็นนโยบายสำคัญของประเทศ

เภสัชกร ดร นิลสุวรรณ ลีลารัศมีนายกสภาเภสัชกรรม กล่าวเปิดในการประชุมสรุปงานถอดบทเรียนเภสัชกรปฐมภูมิและก้าวต่อไปวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ตกรุงเทพ โดยกล่าวว่า “ในฐานะนายกสภาเภสัชกรรม ถือว่าเป็นผู้นำในการนำเภสัชกรในบทบาทด้านบริการปฐมภูมิ ซึ่งมีความสำคัญเชิงนโยบายของประเทศ การประชุมถอดบทเรียนวันนี้จะเป็นฐานความรู้ นำการทำงานที่มีผลมาสื่อสารสาธารณะ ผู้ที่ไม่สามารถมาประชุมจะได้ใช้แนวทางในการดำเนินงาน ในการดำเนินงานต้องคำนึงถึงวิชาชีพอื่นๆที่ทำงานเป็นทีมด้วยกันเพื่อความสำเร็จร่วมกัน