เชียงรายผนึกกำลังรัฐและองค์กรผู้บริโภค จัดการสินค้าไม่ปลอดภัยและเตือนภัยชุมชน


เชียงรายผนึกกำลังรัฐและองค์กรผู้บริโภคจัดการสินค้าไม่ปลอดภัยและแจ้งเตือนภัยชุมชน

สสจ. เชียงราย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.เชียงราย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จ.เชียงราย ร่วม ศูนย์คุ้
มครองผู้บริโภค สมาคมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา จ.เชียงราย และเครือข่าย จัดประชุมหารือ การเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีอันตรายและแจ้งเตือนภัย

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดแนวทางร่วมกันในการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัยและแจ้งเตือนภัยชุมชนระหว่างหน่วยงานรัฐด้านบังคับใช้กฎหมาย คือ สสจ ด้านวิชาการ คือ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และองค์กรผู้บริโภค สมาคมประชาสังคมเพื่อการพัฒนาเขียงราย

โดยได้ส่งแกนนำ  จำนวน 9 คนจาก 9 เครือข่าย ร่วมอบรม โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัด ที่จัดโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่โรงแรมแกรนรูม จัวหวัดเชียงราย ในวันที่ 15 พ.ค.60 นี้