สรุปบทเรียนการเรียนรู้ นจพบ. รุ่นที่ 4

คคส. ร่วมกับมูลนิธิเภสัชชนบท จัดการนำเสนอผลงานและสรุปบทเรียนการเรียนรู้โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นำการจัดการเพื่อผู้บริโภค (นจพบ) รุ่น ๔  ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ณ ห้องเลอเบลแอร์ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นหลักสูตร เพื่อพัฒนาและเสริมศักยภาพบุคคลซึ่งเป็นแกนนำในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพให้มีความรู้ทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ

การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยภาคีเครือข่ายภาควิชาการ ภาครัฐ และภาคประชาชน จาก ๔ ภูมิภาค ๒๙ คน และได้รับเกียรติจาก ภก.ภาณุโชติ ทองยัง กรรมการมูลนิธิเภสัชชนบท และประธานหลักสูตร เป็นวิทยากรตลอดการอบรม

ผลจากประชุม ผู้เข้าร่วมได้ถอดบทเรียนการดำเนินโครงการในประเด็น (๑) รูปแบบการดำเนินโครงการ (๒) ปัจจัยสำเร็จ หรืออุปสรรคในการดำเนินโครงการ (๓) นวัตกรรม พื้นที่ต้นแบบ (๔) สิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดหลักสูตรอบรม และข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรในรุ่นต่อไป

ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร นจพบ.รุ่น ๔
ภก.ภาณุโชติ ทองยัง ประธานหลักสูตรฯ
รศ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ ผู้จัดการแผนงาน คคส.