ถอดบทเรียนโครงการต้นแบบการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัย โดย กลไก พชอ.

คคส.ได้ริเริ่ม ชุดโครงการต้นแบบการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัย โดยกลไกคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)โดยสนับสนุนทุนให้แก่ภาคีเครือข่ายประมาณ 40 พื้นที่ ให้ดำเนินโครงการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัยที่ขับเคลื่อนงานโดยกลไกคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ซึ่งเป็นกลไกที่มีศักยภาพในการพัฒนาสุขภาวะระดับชุมชน มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 เดือน โดยสิ้นสุดลงในเดือนมกราคม 2563

เพื่อให้ชุดโครงการที่มีสถานะเป็น “ต้นแบบ” ของการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคผ่านกลไก พชอ. นี้เกิดคุณค่าในการขยายผลไปสู่พื้นที่อื่น ๆ สมดังเป้าหมายที่ตั้งไว้ คคส. จึงเห็นควรให้มีการจัดกระบวนการถอดบทเรียนการดำเนินงานจากพื้นที่ปฏิบัติการ และนำความรู้ที่ได้ไปเรียบเรียงให้อยู่ในรูปของคู่มือเชิงปฏิบัติการ เพื่อเผยแพร่สู่ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคผ่านกลไก พชอ. ในพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป

ในการจัดกิจกรรมถอดบทเรียนโครงการต้นแบบการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัย โดยกลไกคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2563  ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 45 คน จาก 27 โครงการ ได้รับเกียรติจาก น.ส.อภิญญา ตันทวีวงศ์ นายยุทธดนัย สีดาหล้า และ ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร เป็นวิทยากรกระบวนการตลอดการประชุม

ผลจากการประชุมนำไปสู่โครงร่างคู่มือเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคผ่านกลไก พชอ. ในพื้นที่ จากนั้นจะดำเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก ใน 4 พื้นที่ต่อไป

ผู้เข้าร่วมกระบวนการถอดบทเรียนโครงการต้นแบบการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัย โดยกลไก พชอ.
อภิญญา ตันทวีวงศ์

 

ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร