นำเสนอผลการจัดการความรู้ หลักสูตร นคบส.รุ่น ๖

คคส. ร่วมกับวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) สภาเภสัชกรรม จัดประชุมนำเสนอผลงานจัดการความรู้หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยคณาจารย์วิทยาลัยฯ และผู้รับการอบรมฯ รวม ๓๐ คน

การประชุมนำเสนอผลงานจัดการความรู้ครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลงาน จำนวน ๑๗ เรื่อง ประกอบด้วย การนำเสนอวิชาความชำนาญด้านนโยบายและการบริหารระบบยาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน ๓ เรื่อง และการนำเสนอวิชาความชำนาญทางระบาดเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน ๑๔ เรื่อง ซึ่งคณาจารย์วิทยาลัยฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงผลงานจัดการความรู้เพื่อให้ผลงานมีความสมบูรณ์มากขึ้น

คณาจารย์ และ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร นคบส.รุ่น ๖
คณาจารย์ และผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร นคบส.รุ่น ๖