วิเคราะห์ปัญหา “ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. … ฉบับ อย.” (๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑) โดย ผศ.ภญ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ


“…ร่าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ. …. ฉบับ อย.-กระทรวงสาธารณสุข ภายหลังการรับฟังได้ถูกนำมาเสนอในเว็บไซต์ของกระทรวงดิจิตัลและเทคโนโลยีเพื่อรับฟังความคิดเห็นในระหว่างวันที่ ๑๗-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาพัฒนาและติดตามกฎหมายหรือร่างกฎหมายที่มีผลต่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สภาเภสัชกรรม ได้มีความเห็นต่อร่าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ. …ฉบับ อย.- กระทรวงสาธารณสุข (วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑) สรุปความว่า (๑) อย.รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ แต่ไม่ได้นาหลักการตามที่เสนอมาแก้ไขปรับปรุง เลือกบางประเด็นมาแก้ไขปรับปรุง (๒) ไม่คุ้มครองความปลอดภัยต่อผู้บริโภคโดยใช้หลักการกฎหมายที่ผิด (๓) ไม่สนใจหลักการสมดุลและตรวจสอบในการจ่ายยา และ (๔) ไม่ให้ความสาคัญกับข้อเสนอของวิชาชีพเภสัชกรรมซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรง

ในที่นี้ ผู้เขียนขอ วิเคราะห์ร่าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ… ฉบับ อย. (วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑) นส่วนบทบัญญัติที่มีปัญหาสมควรปรับปรุงแก้ไข เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาทบทวนแก้ไขกฎหมายของผู้ที่เกี่ยวข้อง..”

 

เอกสาร วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. … ฉบับ อย 17 กค 61