นำเสนอผลการศึกษาของเภสัชกรปฐมภูมิ (FCPL) ปี 2563

FCPL 2563 ภาคใต้
FCPL 2563 ภาคกลาง และ กรุงเทพฯ

แผนงานพัฒนาวิชาการและสร้างความเข้มแข็งกลไกคุ้มครองผู้บริโภค (คคส.) จุฬาฯ – สสส. ร่วมกับ สภาเภสัชกรรม และ สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ (สสป.) กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมเพื่อนำเสนอผลการศึกษาของเภสัชกรปฐมภูมิ ตามหลักสูตรอบรมระยะสั้นเภสัชกรรมปฐมภูมิ: ครอบครัวและชุมชน ปี 2563 นำเสนอรายงานการวิจัย/การศึกษาเกี่ยวกับงานเภสัชกรรมปฐมภูมิในพื้นที่ของผู้เข้าอบรมจำนวน 128 คน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ภญ.พรพรรณ สุนทรธรรม ประธานคณะอนุกรรมการเภสัชกรรมปฐมภูมิ ผศ.(พิเศษ) ภญ.ดร.รุ่งทิวา หมื่นปา รพ.ลำปาง และ รศ.ภญ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ ผู้จัดการ คคส. ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นต่อรายงาน

แบ่งการนำเสนอดังนี้ (1) วันที่ 9-12 กันยายน 2563 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ ผู้เข้าอบรมจำนวน 56 คน จากโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และสังกัดกรุงเทพมหานคร (ภาคใต้จำนวน 27 คน และภาคกลางจำนวน 29 คน) (2) วันที่ 19-20 กันยายน 2563 ณ ห้องฉัตรแก้ว โรงแรมเอเซียลำปาง ผู้เข้าอบรมจำนวน 29 คน จากโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ (3) วันที่ 28-30 กันยายน 2563 ณ ห้องศรีลำดวน 2 โรงแรมศรีลำดวน จ.ศรีสะเกษ โดยผู้เข้าอบรมจำนวน 44 คน จากโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

FCPL 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
FCPL 2563 ภาคเหนือ