ตรวจประเมินองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ จังหวัดศรีสะเกษ

แผนงาน คคส. ดำเนินการตรวจประเมินองค์กรผู้บริโภคคุณภาพขั้นพื้นฐาน เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งนายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ ภญ.มัลลิกา สุพล หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชศาสตร์สาธารณสุข กล่าวต้อนรับ คณะผู้ประเมินองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย รศ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร ภก.บรรเจิด เดชาศิลป์ และ ภญ.สรีรโรจน์ สุกมลสันต์

ทั้งนี้องค์กรผู้บริโภคจังหวัดศรีสะเกษที่ยื่นความประสงค์รับรององค์กรคุณภาพขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสิ้น 52 องค์กร ซึ่ง คคส.ร่วมกับผู้ประสานเครือข่าย จัดให้มีการประเมินโดยคณะผู้ประเมินโดยตรง สำหรับองค์กรผู้บริโภคจังหวัดศรีสะเกษ  สรุปผลการตรวจประเมินคือ องค์กรผู้บริโภค ที่ยื่นความประสงค์รับรององค์กรคุณภาพขั้นพื้นฐาน ผ่านการประเมินจำนว50 องค์กร* (ร้อยละ 96.15) และ ยังไม่ผ่านการประเมิน จำนวน 2 องค์กร

 

* รายชื่อองค์ที่ผ่านการประเมิน
1. กลุ่มสำนึกรักบ้านเกิดศรีตระกูล
2. องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคตำบลกันทรอม
3. องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคบ้านกราม
4. องค์กรปลูกผักปลอดสารเพื่อบริโภค รพ.สต.ห้วยจันทร์
5. ชมรมเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน
6. องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค “กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ” ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
7. องค์กรเขินก้าวไกล ใส่ใจคุ้มครองผู้บริโภค
8. องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคชุมชนหนองแวง
9. องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคตำบลคูบ
10. องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคตำบลตองปิด
11. องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคตำบลน้ำเกลี้ยง
12. องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคตำบลรุ่งระวี
13. องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคตำบลละเอาะ
14. องค์กรผู้บริโภคชุมชนบ้านเป๊าะ
15. ชมรมเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหว้าน
16. ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค รพ.สต.ดอนหลี่
17. ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อสุขภาพ รพ.สต.กะดึ
18. ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคกำแมด
19. องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
20. ชมรมเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคชุมชนสวาย ตำบลสวาย
21. ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลพิมายเหนือ
22. ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค รพ.สต.กู่
23. ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลตูม
24. ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเวียง
25. ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลดู่
26. องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคชุมชนบ้านหนองกอง
27. ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค ตำบลไพรบึง
28. องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคตำบลละลม
29. ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลตะดอบ
30. ชมรมรวมพลังคุ้มครองผู้บริโภคตำบลโพธิ์
31. องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคตำบลน้ำคำ เขต 2
32. ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลหญ้าปล้อง
33. ชมรมเครือข่ายบึงบอนคุ้มครองผู้บริโภค
34. ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลลิ้นฟ้า
35. ชมรมเครือข่ายคอนกามเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
36. ชมรมเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคตำบลยางชุมใหญ่
37. ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลกุดเมืองฮาม
38. ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคชุมชนตำบลโนนคูณ
39. ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคบ้านหลุบโมก
40. ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลเสื่องข้าว
41. ชมรมเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคชุมชนหนองถ่ม
42. ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคบ้านโคน
43. ชมรมอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคตำบลศรีโนนงาม
44. ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลศรีแก้ว
45. ชมรมอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคตำบลพิงพวย
46. ชมรมอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคตำบลตูม
47. ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลสะพุง
48. องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคบ้านหนองโดน
49. ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลขะยูง
50. องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคตำบลกำแพง