ประชุมวิชาการ วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) สภาเภสัชกรรม ประจำปี 2564

ศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) ร่วมกับ วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) จัดประชุมวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพด้านสุขภาพ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔ ทางระบบ webinar ออนไลน์ โดยมีผู้ร่วมประกอบด้วยเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาล จำนวน ๑๓๕ คน โดยมีเนื้อหาในการประชุมคือ (๑) อภิปรายหัวข้อ “ข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อผู้บริโภค : CPTPP และ ASEAN Harmonization” (๒) บรรยายหัวข้อ “อัพเดตกฎหมายลูกของผลิตภัณฑ์สมุนไพรกับการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม” (๓) อภิปรายหัวข้อ “บทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมในยุค Covid Disruptions” (๔) อภิปรายหัวข้อ “ความก้าวหน้าและสิทธิอันชอบธรรมของวิชาชีพเภสัชกรรมในระบบราชการ” และ (๕) อภิปรายทั่วไป ภาพฝันวิชาชีพเภสัชกรรมในทศวรรษ

 

เอกสารประกอบการประชุม