สสจ.ขอนแก่น แจ้งผลวิเคราะห์ “ไอดอลเบอรรี่พลัส” พบผสมยาลดอ้วน “ซิบูทรามีน” ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอาหาร และไม่ได้มีผู้ผลิตตามที่อ้าง

เมื่อวันที่ 18 ส.ค 60  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (สสจ.ขอนแก่น) ออกประกาศฯ เรื่องประกาศผลการตรวจวิเคราะห์อาหารที่มีความเสี่ยงต่อการบริโภค ว่าตรวจวิเคราะห์ “ไอดอลเบอรรี่พลัส” พบผสมยาลดอ้วน “ซิบูทรามีน” ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอาหาร และไม่ได้มีผู้ผลิตตามที่อ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ “ไอดอลเบอรี่พลัส” (Idol Berry Plus) เลขสารบบอาหาร 10-30-09980-1-0766 นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย PK Nature Product Co,Ltd (Thailand) Lamchabang Rd. Bangkapi Bangkok 10240 ผลิต 310816 หมดอายุ 151218 ส่งตรวจวิเคราะห์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น ผลตรวจวิเคราะห์พบยาแผนปัจจุบัน “ซิบูทรามีน (Sibutramine)” ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ถอนผลิตภัณฑ์ยา Sibutramine ออกจากตลาดโดยความสมัครใจของผู้ผลิต หลังพบความเสี่ยงต่อผู้มีประวัติเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ “ไอดอลเบอรี่พลัส” (Idol Berry Plus) ไม่พบการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และจากการตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้วไม่พบข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ของบริษัท PK Nature Product Co,Ltd (Thailand) แต่อย่างใด

ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 30(3) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ 495/2555 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นจึงขอประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหารให้ประชาชนทราบและระมัดระวังในการซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นอยู่ระหว่างการติดตามตรวจสอบผู้กระทำความผิดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ประกาศ สสจ.ขอนแก่น เรื่องประกาศผลการตรวจวิเคราะห์อาหารที่มีความเสี่ยงต่อการบริโภค