คณะผู้ประเมินองค์กรผู้บริโภคคุณภาพลงพื้นที่ต่อเนื่อง 4 ภาค 13 องค์กร

คณะผู้ประเมินองค์กรผู้บริโภคคุณภาพลงพื้นที่เพื่อประเมินองค์กรผู้บริโภคคุณภาพขั้นสูง ต่อเนื่อง 4 ภาค รวม 13 องค์กร ระหว่างวันที่ 1-8 เมษายน 2561 ประกอบด้วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 องค์กร ภาคตะวันออก 2 องค์กร ภาคกลาง 2 องค์กร และภาคตะวันตก 5 องค์กร

ทั้งนี้คณะผู้ประเมินได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การนำหลักเกณฑ์องค์กรผู้บริโภคคุณภาพไปใช้ในการทำงาน และการพัฒนาองค์กรผู้บริโภค รวมทั้งกระบวนการประเมินองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ กับองค์กรผู้บริโภคที่มารับการประเมิน เพื่อนำไปสู่การพัฒนากระบวนการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้บริโภค และกระบวนการรับรององค์กรผู้บริโภคคุณภาพต่อไป

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดหนองบัวลำภู

 

สมาคมผู้บริโภคขอนแก่น
สมาคมผู้บริโภคร้อยเอ็ด
และ สมาคมเครือข่ายผู้บริโภคและสร้างเสริมสุขภาวะอำเภอเมืองบุรีรัมย์
สมาคมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคภาคตะวันออก
และ สมาคมคนพิการจันทบูร
ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดปทุมธานี
และ ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดอ่างทอง
สมาคมพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัสมุทรสงคราม, สมาคมผู้บริโภคภาคตะวันตก และ สมาคมปฏิรูปสื่อภาคประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี
ศูนย์คุ้มครองสิทธิ์ผู้บริโภคจังหวัดราชบุรี
และ สมาคมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์