คณะผู้ประเมินองค์กรผู้บริโภคคุณภาพลงพื้นที่ประเมินองค์กรผู้บริโภคคุณภาพขั้นสูง 5 องค์กรภาคเหนือ

คณะผู้ประเมินฯลงพื้นทีประเมินองค์กรผู้บริโภคคุณภาพภาคเหนือ

แผนงานพัฒนาวิชาการและสร้างความเข้มแข็งกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ  ศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดทำ “หลักเกณฑ์การพิจารณาองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ” ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรและเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน และมีองค์กรผู้บริโภคให้ความสนใจสมัครเพื่อขอรับรองเป็นองค์กรผู้บริโภคคุณภาพขั้นสูงจำนวนมาก

ในระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2561 คณะผู้ประเมินองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ จึงเดินทางลงพื้นที่เพื่อประเมินองค์กรผู้บริโภคคุณภาพขั้นสูง ในพื้นที่ภาคเหนือ 5 องค์กรที่ขอรับการประเมินเพื่อรับรองเป็นองค์กรผู้บริโภคคุณภาพขั้นสูง คือ 1) สมาคมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา จ.เชียงราย 2) มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา 3) เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ จ.ลำปาง 4) มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์ ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ และ 5) เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์จังหวัดลำพูน ซึ่งคณะผู้ประเมินจะดำเนินการสรุปผลการประเมินและประกาศผลภายในเดือนพฤษภาคม 2561

สมาคมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา
มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา
เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ จ.ลำปาง
มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์ ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ และ เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์จังหวัดลำพูน