องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคคุณภาพ

คคส. ได้ประสานให้ 4 หน่วยงาน ร่วมมือพัฒนา ‘องค์กรผู้บริโภค’

โดย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ที่โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต คคส. ได้จัดให้มี พิธีลงนามความร่วมมือในการพัฒนาและสนับสนุนองค์กร ผู้บริโภคคุณภาพ ระหว่าง 4 องค์กร ได้แก่ สสส. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ (มวคบ.) โดยการลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อผลักดันให้เกิดระบบการพัฒนาและรับรององค์กรผู้บริโภคคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับ โดยความร่วมมือของทุกองค์กร ทั้งนี้ คคส. ได้รับมอบภารกิจจาก สสส. ในการพัฒนาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการพัฒนาองค์กรผู้บริโภค เพื่อให้มีความพร้อมเข้าสู่กระบวนการรับรององค์กรคุณภาพ ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2558  โดยในปี 2561 มีองค์กรผู้บริโภคที่สมัครลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมในกระบวนการรับรองคุณภาพแล้วกว่า 300 องค์กร เพื่อให้องค์กรผู้บริโภค มีบทบาทคุ้มครองผู้บริโภคในกรณีที่มีการร้องเรียนต่างๆ เพราะภาครัฐจะมีข้อจำกัดด้านกำลังคนและการกระจายจุดบริการรับ-แก้ปัญหาเรื่องร้องเรียน ซึ่งส่งผลให้เกิดเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังได้อย่างกว้างขวาง และจะเป็นการองรับ ร่างพ.ร.บ.สภาผู้บริโภคแห่งชาติ พ.ศ… ตามมาตรา 46 ของรัฐธรรมนูญ ที่กำลังมีการดำเนินนำเสนอ ร่างกฎหมายนี้ สู่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ ส่งไปยัง คณะรัฐมนตรีต่อไป