ประชุมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาสู่จังหวัดใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU Province)

แผนงานวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และภาคีเครือข่าย ร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2565 เรื่อง การพัฒนาสู่จังหวัดใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU Province) เพื่อมุ่งสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ ในรูปแบบ onsite และ online 

รายละเอียดกำหนดการประชุม RDU province