สสจ.อุทัยธานี และภาคีร่วมจัดการปัญหาตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี (สสจ.อุทัยธานี) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญจังหวัดอุทัยธานี เพื่อสรุปประเด็นปัญหาเรื่องตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญและหาแนวทางร่วมจากคณะกรรมการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญจังหวัดอุทัยธานีในการแก้ปัญหาตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบให้เกิดประสิทธิภาภา

 

ทั้งนี้ สสจ.อุทัยธานี มีการดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 โดยการตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ด้วยชุดทดสอบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 97 ตู้ ไม่ผ่านมาตรฐานจำนวน 73 ตู้ คิดเป็นร้อยละ 75.26 ปีงบประมาณ 2560 ได้แบ่งการตรวจออกเป็น 2 รอบ ซึ่งรอบที่ 1 ตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ด้วยชุดทดสอบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 225 ตู้ ไม่ผ่านมาตรฐานจำนวน 80 ตู้ คิดเป็นร้อยละ 35.56 และรอบที่ 2 ตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญจากจำนวนตู้น้ำที่ไม่ผ่านมาตรฐาน 80 ตู้จากรอบที่ 1 ปิดกิจการ 3 ตู้ ตรวจด้วยชุดทดสอบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 77 ตู้ ไม่ผ่านมาตรฐานจำนวน 41 ตู้ คิดเป็นร้อยละ 53.25 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีเล็งเห็นถึงปัญหาคุณภาพของตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ จึงร่วมกับสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุทัยธานีกำหนดให้การพัฒนาคุณภาพตู้น้ำหยอดเหรียญเป็นประเด็นที่จะขับเคลื่อนร่วมกัน

ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญจังหวัดอุทัยธานี ดังกล่าวท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีมอบหมายให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานการประชุม โดยมีผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์, ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์, ประธานเครือข่ายกองทุมชุมชน ฯ, เจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนชุมชน ฯ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ประกอบธุรกิจตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญเข้าร่วมประชุม โดยได้กำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ โดยขอความร่วมมือจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้ออกเทศบัญญัติเกี่ยวกับตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญให้เป็นกินการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และในปีงบประมาณปี 2561 จะมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ เจ้าหน้าที่สสจ.อุทัยธานีออกตรวจเฝ้าระวังพร้อมให้คำแนะนำในการดูแลตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญแก่ผู้ประกอบการ หากพบยังมีตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญที่ไม่ผ่านมาตรฐานจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป

รายงานโดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี