ความรู้การใช้ยาในโรคที่มากับน้ำท่วม

ความรู้การใช้ยา ในโรคที่มากับน้ำท่วม

ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง อภิฤดี เหมะจุฑา
เภสัชกร หญิงสิริ นุชพละภิญโญ
เภสัชกร กิติยศ ยศสมบัติ
คณะ เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย