ปฏิวัตน้ำมันทอดซ้ำโดยชุดทดสอบ

ปฏิวัตน้ำมันทอดซ้ำโดยชุดทดสอบ

ผู้บริโภคปลอดภัย พ่อค้าแม่ค้าไทยช่วยได้

     หนังสือเล่มนี้ จะตอบคำถามคาใจเรื่องน้ำมันทอดซ้ำ พร้อมนำเสนอ “ชุดทดสอบสารโพลาร์ในน้ำมันทอดทซ้ำ” หนึงในนวตกรรมที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้พัฒนาขึ้น เพื่อนำมาใช้ในการทำงานคุ้มครองผู้บริโภค อย่างมีประสิทธิภาพ