เอกสารประกอบการสอน: แนวทางการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

เอกสารประกอบการสอน
สำหรับเภสัชกร ในการเป็นวิทยากรและพี่เลี้ยง (ครู ก.)
หลักสูตรแนวทางการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

บรรณาธิการ ภก.ภาณุโชติ ทองยัง
ผู้จัดทำ คณะทำงานจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ตุลาคม 2553