คุณค่าชีวิต สิทธิผู้บริโภค รายงานผู้บริโภค 2549-2552

คุณค่าชีวิต สิทธิผู้บริโภค : รายงานผู้บริโภค 2549-2552

     หนังสือรายงานผู้บริโภคฉบับนี้ ไม่ได้บันทึกเรื่องราวทั้งหมดในแวดวงการคุ้มครองผู้บริโภค แต่ได้เลือกการดำเนินงานที่มีการพัฒนาต่อเนื่องและมีความสำเร็จที่เกิดขึ้นให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับขบวนการเคลื่อนไหว (Movement) ขององค์กรผู้บริโภคและเครือข่ายผู้บริโภคและมีผลกระทบกับผู้บริโภคทำให้เกิดภาวะแวดล้อมที่ดีขึ้น ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลดี และมีหลักประกันที่ทำให้เกิดการพัฒนาเชิงระบบ