สุขภาพเด็กหรือความร่ำรวยของบริษัท กรณีห้ามประกาศโฆษณาอาหารทางโทรทัศน์แก่เด็ก


สุขภาพเด็กหรือความร่ำรวยของบริษัท กรณีห้ามประกาศโฆษณาอาหารทางโทรทัศน์แก่เด็ก

หนังสือจัดทำขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลของผู้บริโภคให้เห็นการโฆษณาอาหารทางโทรทัศน์ที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพเด็ก