กัญชากับการควบคุมตามกฎหมาย

หนังสือ “กัญชากับการควบคุมตามกฎหมาย” เล่มนี้ เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับกัญชาโดยเนื้อหาประกอบด้วยการควบคุมกัญชาตามกฎหมายของประเทศต่างๆ กฎหมายและการดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามและตรวจสอบกัญชาทางการแพทย์ ข้อมูลตำรับยาแผนไทยและแผนปัจจุบันที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ อันตรกิริยาระหว่างยา และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ในประเทศไทย เพื่อทำให้ผู้อ่านมีความรู้พื้นฐานกฎหมายยาเสพติดให้โทษ การใช้ประโยชน์จากกัญชาในทางการแพทย์ และปัญหาที่เกิดขึ้นจากตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ใน
ประเทศไทย

ผู้เขียน

กรพินธุ์ ณ ระนอง
กมลชนก สุริยกุล ณ อยุธยา
วณิชญา มีศิริโรจน์