มองรอบด้านร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร


ด้วยเหตุผลที่กล่าวกระทรวงสาธารณสุขจึงไม่ควรเห็นด้วยที่จะให้แยกการควบคุมอาหารนำเข้าไปดำเนินการภายใต้
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตรเพราะขัดกับหลักการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบงานควบคุมความปลอดภัยของอาหารเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศ จึงเสนอให้ระงับร่าง พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ……”