ถอดบทเรียน: องค์กรปกครองท้องถิ่น ต้นแบบร่วมตระหนักแร่ใยหิน

“ผมมีความคิดว่า มะเร็งเยื่อหุ้มปอด เป็นแล้วตายร้อยเปอร์เซ็นต์ และก่อนจะเสียชีวิตค่ารักษาแพง เป็นแล้วทรมานมาก เมื่อมีโอกาสป้องกันได้ ทำไมไม่ทำ”

 ภก.จิระ วิภาสวงศ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

 

การทำงานและขับเคลื่อนเกี่ยวกับโครงการให้ความรู้เรื่องความไม่ปลอดภัยของวัสดุก่อสร้างที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินนี้ เริ่มจากภาพใหญ่ ผู้ใหญ่ในจังหวัดให้ความสำคัญและมีส่วนร่วม และกระจายการทำงานลงสู่ระดับเทศบาลตำบล โดยมี 6 เทศบาลตำบลเข้ามาร่วมเป็นโครงการนำร่อง ซึ่งได้แก่ เทศบาลตำบลริมปิง , เทศบาลตำบลอุโมงค์ , เทศบาลตำบลป่าสัก, เทศบาลเมืองลำพูน ,เทศบาลตำบลบ้านกลาง และ เทศบาลตำบลเหมืองง่า

ทั้ง 6 เทศบาลนี้ เป็นเทศบาลขนาดใหญ่ และมีความโดดเด่นในการทำงานที่แตกต่างกัน แต่จุดหนึ่งที่เหมือนกันคือ ความตั้งใจ และจริงใจในการทำงานที่จะให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี