คลินิกหมอครอบครัว: ทิศทางการขับเคลื่อนและความคาดหวังบทบาทเภสัชกร

คลินิกหมอครอบครัว:ทิศทางการขับเคลื่อนและความคาดหวังบทบาทเภสัชกร
โดย นพ.สันติ ลาภเบญจกุล

เอกสารการฝึกอบรมหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ: เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน

(Certificate short course Training Program in Family and Community Pharmacist Practice Learning)

ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องดอนเมือง โรงแรมอมารี แอร์พอตร์ ดอนเมือง