ปฏิวัติน้ํามันทอดซ้ำ จากกระทะสู่วาระแห่งชาติ

ปฏิวัติน้ํามันทอดซ้ำ จากกระทะสู่วาระแห่งชาติ

     หนังสือเล่มนี้แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จัดพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งที่ ๔ โดยใช้ชื่อว่า “ปฏิวัติน้ํามันทอดซ้ำ จากกระทะสู่วาระแห่งชาติ” โดยที่ในการพิมพ์ครั้งที่ ๑ – ๓ น้ัน คคส.ใช้ช่ือว่า “ปฏิวัตน้ำมันทอดซ้ำ โดยชุดทดสอบ” ทั้งนี้เนื่องจากการจัดพิมพ์ครั้งนี้ ได้เพิ่มเติมเนื้อหาอีกสองหัวข้อใหญ่ คือ ทางออกของน้ํามันทอดซ้ำ และ การผลักดันการจัดการน้ํามันทอดซ้ำเสื่อมสภาพเข้าเป็นมติหนึ่ง ในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ…