เอกสารการประชุม พ.ร.บ.ยา : ความเห็นแย้งการแบ่งประเภทยาร่าง พรบ. ยา

ความเห็นแย้งการแบ่งประเภทยาร่าง พรบ. ยา ฉบับที่เสนอโดย อย.และสาระสำคัญของ ร่างพระราชบัญญัติยา ฉบับประชาชน

ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร