เอกสารการประชุม พ.ร.บ.ยา :วิเคราะห์ร่าง พ.ร.บ.ยา….

วิเคราะห์ร่าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ… ฉบับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) : ปัญหาต่อระบบยาและผู้บริโภคโดย ผศ.ภญ.ดร. วรรณา ศรีวิริยานุภาพ