แนวทางการแจ้งเตือนภัยสินค้าไม่ปลอดภัยทางออนไลน์

เสวนา เรื่อง แนวทางการแจ้งเตือนภัยสินค้าไม่ปลอดภัยทางสื่อดิจิตัล ในการประชุมสมัชชาผู้บริโภคประจำปี 2561

การแจ้งเตือนภัยในปัจจุบัน จำเป็นต้องเท่าทันต่อสถานการณ์ โดยเฉพาะในยุคที่มีการใช้สื่อออนไลน์อย่างกว้างขวาง หน่วยราชการอย่าง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.),ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ,สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองปู้บริโภค (สคบ.) และ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  มีทั้งข้อมูลและความน่าเชื่อถือ การประกาศแจ้งเตือนภัยและจัดการสินค้าไม่ปลอดภัยจำเป็นต้องดำเนินการอย่างทันท่วงที เมื่อพบผลว่าสินค้าไม่ปลอดภ้ยและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคในวงกว้าง อย. มีเว็บไซต์ และ แอพพลิเคชั้นจำนวนมาก ขณะที่ บก.ปคบ. แม้สื่อออนไลน์ของหน่วยงานอาจไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในวงกว้าง แต่วิทยากร ได้จัดทำเฟสบุคเผยแพร่ข่าวสารเพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสาร เช่นเดียวกับ สคบ. ที่ได้ดำเนินการสื่อสารออนไลน์ในเว็บไซต์ สคบ. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ร่วมกับ คคส. พัฒนา หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง และ มีการใช้งานในระดับจังหวัด สสจ. ต่างๆ และ ชุมชน โดย รพ.สต. และ อสม.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน  ซึ่งถือได้ว่า การที่ชุมชนตื่นตัวป้องกันภัย โดยมีมาตรการต่างๆ เช่น ติดป้ายห้ามรถเร่ ขายยา สินค้าไม่ได้รับอนุญาต โฆษณาเกินจริง การให้ อสม.นักวิทย์ฯ ส่งไลน์สื่อสารกันเมื่อมีการเข้ามาขายสินค้าไม่ปลอดภัย. การเฝ้าระวังตรวจสอบสินค้าด้วยชุดทดสอบ การใช้ฐานข้อมูลหน้าต่างเตือนภัย ทั้งการใส่ข้อมูลและเปิดดูข้อมูล การแจ้งเตือนภัยในชุมชนในรูปแบบต่างๆ และการเรียกเก็บสินค้าเมื่อพบว่าไม่ปลอดภัยชัดเจนจากการตรวจวิเคราะห์โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. การดำเนินการในมิติต่างๆเหล่านี้ ถือเป็น การปูพื้นฐานสาระใน ร่างพ.ร.บ.การแจ้งเตือนภัยและจัดการสินค้าที่ไม่ปลอดภัย สอดคล้องกับ มาตรา 61 ของรัฐธรรมนูญ และ สคบ. กำลังมีการดำเนินนำเสนอ ร่างกฎหมายนี้ สู่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ ส่งไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป

ที่มา: การเสวนา เรื่อง แนวทางการแจ้งเตือนภัยสินค้าไม่ปลอดภัยทางสื่อดิจิตัว ในการประชุมสมัชชาผู้บริโภคประจำปี 2561 วันที่  14 มีนาคม 2561
1.แนวทางการแจ้งเตือนภัยสินค้าไม่ปลอดภัยทางสื่อดิจิตัล, ภก.วิษณุ โรจน์เรืองไร นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ fda

2. แนวทางการแจ้งเตือนภัยสินค้าไม่ปลอดภัยทางสื่อดิจิตัล, นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สคบ
3.  แนวทางการแจ้งเตือนภัยสินค้าไม่ปลอดภัยทางสื่อดิจิตัล, ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร มูลนิธิวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ มวคบท