ฝุ่นใยหินใกล้กระทรวงสาธารณสุข การรื้อถอนที่มีภัยต่อสาธารณะ

เมื่อเข้ากระทรวงสาธารณสุข จากถนนติวานนท์เข้าทางโรงพยาบาลศรีธัญญา ผ่านปั๊มน้ำมันยี่ห้อหนึ่ง ทางด้านขวาจะเห็นภาพทึ่ปรากฎดังรูป ที่ชั้นล่างด้านหลังตึกหลายชั้นริมรั้วที่มีคูน้ำกั้นก่อนถึงถนน มีกระเบื้องที่มุงหลังคาจำนวนมากที่แตกเป็นรูใหญ่เล็ก กระจายตัวอยู่ ไม่ใช่รอยแตกตามระยะเวลา แต่น่าจะเป็นร่องรอยการเริ่มต้น ของการรื้อถอน หรือ การทำให้แตกเพื่อรอรื้อถอน แบบไม่ทราบอันตรายของฝุ่นใยหิน ที่จะมีผลทำให้เกิดมะเร็งปอด มะเร็งเยื่อหุ้มปอด มะเร็งกล่องเสียงและมะเร็งรังไข่

ตึกบริเวณทางเข้ากระทรวงสาธารณสุข กำลังรื้อถอนอาคาร

การดำเนินการดังกล่าวอยู่ใกล้กระทรวงสาธารณสุข เห็นได้ชัดเจน และละอองฝุ่นใยหินจะกระจายไปมากน้อยเพียงใดก็ไม่สามารถทราบได้ เพราะเป็นระบบที่เปิดโล่ง ไม่มีมาตรการควบคุมป้องกันแต่ประการใด

กระเบื้องที่มุงหลังคาจำนวนมากที่แตกเป็นรูใหญ่เล็ก

การดำเนินการที่ไม่มีมาตรการที่เหมาะสมเช่นนี้จะทำให้เกิดการกระจายของฝุ่นใยหินทั่วไปในกลุ่มประชากร รวมทั้งช่างที่ทำงานอยู่โดยไม่มีความรู้เรื่องการป้องกันตนเองจากแร่ใยหิน

 

มาตรการเพื่อสังคมไทยไร้แร่ใยหินจำเป็นที่จะต้องเร่งให้สังคมรับทราบภัยดังกล่าว และกำหนดมาตรการรื้อถอนตามหลักวิชาการที่ได้มีการดำเนินการบ้างแล้วในท้องถิ่นหลายจังหวัด เช่น จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงราย เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อสกัดกั้นผู้ป่วยจากมะเร็งที่มาจากแร่ใยหินซึ่งกำลังเริ่มพบในกลุ่มประชากรไทย และจะเพิ่มจำนวนต่อเนื่องต่อไป

ขั้นตอนการรื้อถอนอาคารที่มีแร่ใยหิน

รายงานโดย ศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วันที่  ๑๙ สค ๒๕๖๐