สกัดบทเรียน “กัญชา” ก้าวไปด้วยปัญญา

ในยุคที่ กัญชา กำลังมาแรง มาสำรวจกันดูว่า 4 ประเทศที่ก้าวไปก่อนเรา ได้แก่ สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, เยอรมัน และ อิสราเอล เขามีมีนโยบายเรื่องนี้อย่างไร และสอดคล้องกับของไทยเราหรือไม่

  • ปัจจุบัน แคนาดา, เยอรมัน อิสราเอล และอีกกว่าครึ่งหนึ่งของรัฐในสหรัฐอเมริกา อนุญาตให้ใช้กัญชาเป็นพืชสมุนไพร (raw herbal cannabis)
  • ทุกประเทศอนุญาตให้ใช้สารสกัดแคนนาบินอยด์ได้เป็นบางชนิด และมีการจำกัดข้อบ่งใช้ในบางประเทศ
  • ระบบการสั่งจ่ายยากัญชาทางการแพทย์ ทั้งไทยและ 4 ประเทศ คล้ายคลึงกัน คือ จ่ายยาผ่านแพทย์แผนปัจจุบัน มีการลงทะเบียนผู้ป่วยกับ “Cannabis agency” ซึ่งหน่วยงานกลางของรัฐที่ดูแลกัญชาโดยเฉพาะ

ข้อเสนอสำหรับประเทศไทย

  1. รัฐบาลจัดตั้งหน่วยงานกลางเรื่องกัญชาทางการแพทย์ โดยครอบคลุมทั้งระบบตลอดห่วงโซ่อุปทาน
  2. กระทรวงสาธารณสุขมีระบบการรักษาเรื่องกัญชาทางการแพทย์ให้เหมาะสมกับบริบทของไทย อนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ในรูปแบบสมุนไพร และรูปแบบสารสกัด โดยมีระบบการสั่งจ่ายยาทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแผนไทย
  3. ผู้ป่วยมีสิทธิสามารถมีสิทธิในการรักษาโรคเพื่อการเข้าถึงกัญชา

ที่มา รายงานวิจัย “นโยบายกัญชา:การวิเคราะห์เปรียบเทียบไทย, สหรัฐฯ, แคนาดา, เยอรมัน และอิสราเอล” โดย ภญ.วีรญา ถาอุปชิต โครงการจัดการความรู้ด้านคุ้มครองผู้บริโภค นคบส.รุ่นที่ 5 เผยแพร่เมื่อ มกราคม 2562

ดาวน์โหลดเอกสารที่ สานพลัง ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2561