สานพลัง ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2561

“เภสัชกรปฐมภูมิ”

คำที่คนส่วนใหญ่จินตนาการไม่ออกว่าคืออะไร มีคุณค่าเช่นไรกับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และชีวิตของประชาชนคนไทย ณ วันนี้ได้ก้าวพ้นจากความเลือนรางไปสู่ภาพอันมีชีวิตชีวาแล้ว

และกำลังขยายตัวไปสู่ตำบลหนแห่งทั่วทุกภูมิภาคของประเทศด้วย “หัวใจ” ของเภสัชกรจำนวนหนึ่งที่ก้าวเข้ามาร่วมถักทอให้ปณิธานอันงดงามแห่งวิชาชีพที่ว่า

“ที่ใดมียา ที่นั่นต้องมีเภสัชกร เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้ยาให้ได้มากที่สุด” เกิดผลต่อชีวิตของประชาชนอย่างมีคุณภาพมากที่สุด”  โดยไม่นั่งรออยู่ในห้องยา หรือสถานพยาบาลอีกต่อไป