COVID-19: กับโลกของคนไร้บ้าน

การระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้ผู้คนทั่วโลกป้องกันตนเองอย่างตื่นตัว แต่สำหรับคนไร้บ้าน พวกเขาใช้ชีวิตปกติเหมือนทุกวัน ราวกับว่าโรค COVID-19 ไม่สามารถระบาดเข้ามาในโลกของพวกเขา

และในขณะเดียวกัน มาตรการจากภาครัฐก็ไม่มี ‘พวกเขา’ อยู่ในแผนการควบคุมการระบาด