หนังสือ สานพลังสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดกับหน่วยงานรัฐ ถอดบทเรียนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัด

หนังสือ สานพลังสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดกับหน่วยงานรัฐ ถอดบทเรียนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัด เล่มนี้ เป็นผลงานการถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาภายใต้ชุดโครงการพัฒนาต้นแบบจัดการสินค้าไม่ปลอดภัยเชิงบูรณาการความร่วมมือของสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดหรือองค์กรผู้บริโภคกับหน่วยงานรัฐ ดำเนินการระหว่าง พ.ศ. 2564-2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต้นแบบและรูปแบบการดำเนินงานจัดการสินค้าไม่ปลอดภัยในระดับจังหวัด โดย คัดเลือกกรณีตัวอย่างจากชุดโครงการนี้จำนวนหนึ่ง เพื่อถอดบทเรียนและบันทึกประเด็นที่เป็นข้อเรียนรู้สำคัญ ที่สามารถสื่อสารเผยแพร่สู่ภาคีเครือข่ายในระบบการคุ้มครองผู้บริโภคระดับพื้นที่ เพื่อร่วมเรียนรู้ ต่อยอด และขยายผลต่อไป

คลิกดาวโหลด