ปันอาหาร ปันชีวิต สู้ COVID-19

วิกฤติ Covid-19 สั่นคลอนความมั่นคงทางอาหาร

การสร้างพื้นที่อาหารในเมืองควรจะเป็นเรื่องปกติ

คำถามก็คือ ทำอย่างไรเมืองและชุมชนจึงจะมีพื้นที่สร้างอาหาร

และเป็นอาหารที่ปลอดภัยแก่การบริโภค