ความจริงที่ถูกซ่อน ใต้ฉลากอาหาร GMO

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เตรียมผลักดัน (ร่าง)​ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. … เรื่องการแสดงฉลากอาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม หรือ GMO โดยกำหนดให้อาหารที่มีส่วนประกอบของ GMO เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ ต้องแสดงข้อมูลบนฉลาก

พูดให้ชัดกว่านั้นคือ ผลิตภัณฑ์อาหารที่มี GMO ไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ ไม่ต้องติดฉลากให้ผู้บริโภครับรู้

คำถามมีอยู่ว่า เนื้อหาของร่างประกาศฉบับนี้เท่ากับเป็นการปิดบังข้อมูลแก่ผู้บริโภค อันเป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภคที่จะได้รับข้อมูลการแสดงฉลากตามความเป็นจริงและปราศจากพิษภัย ใช่หรือไม่?