ตรวจประเมินองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ 5 จังหวัดภาคเหนือ

แผนงานวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ(คคส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกลไกเขต มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนนา และหน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา และ เชียงราย สภาองค์กรของผู้บริโภค จัดเวทีประเมินองค์กรผู้บริโภคคุณภาพและต่ออายุองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง ระหว่างวันที่ 14-17 มกราคม 2565 ในจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง พะเยา และเชียงราย ซึ่งมีองค์กรผู้บริโภคทีสมัครรับการประเมิน รวม 83 องค์กร ประกอบด้วย ต่ออายุขั้นสูง 4 องค์กร ประเมินเป็นขั้นสูง 1 องค์กร ต่ออายุขั้นพื่นฐาน 49 องค์กร และประเมินเป็นขั้นพื้นฐาน 29 องค์กร ผลจากการประเมิน นำไปสู่ข้อเสนอแนะในการพัฒนาองค์กรด้านกระบวนการทำงานเพื่อองค์กรผู้บริโภคให้ยังคงรักษาความเป็นองค์กรผู้บริโภคคุณภาพต่อไป

ทั้งนี้คณะผู้ประเมินองค์กรผู้บริโภคคุณภาพประกอบด้วย
1. รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ (ออนไลน์)
2. รศ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ
3. รศ.ดร.ธงชัย สุขเศวต
4. ภญ.สรีรโรจน์ สุกมลสันต์
5. อ.ปิยรัตน์ ศรีวิริยานุภาพ
6. ภก.จิระ วิภาสวงศ์ (เชียงใหม่ ลำพูน)
7. ภญ.จันทนา ลี้สวัสดิ์ (ลำปาง)

14 ม.ค.65 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การเดนท์ เชียงใหม่
15 ม.ค.65 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง ลำปาง
16 ม.ค.65 ณ มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา
17 ม.ค.65 ณ โรงแรมมาโยเชียงราย รีสอร์ท