คคส. วคบท.จัดประชุมวิชาการฯ 2560 เสนอผลวิจัยคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ

แผนงานพัฒนาวิชาการและสร้างความเข้มแข็งกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ โดย ศูนย์วิชาการคุ้มรองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.)  คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) สภาเภสัชกรรม จัดประชุมวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ ปี 2560  เมื่อวันที่ 1 ก.ย.60 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ และเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการเภสัชกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพร่วมกัน รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้ได้รับทราบ อันจะนำไปสู่การพัฒนาผลงานวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อรับหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ (นคบส.) รุ่น 1-4 ซึ่งเป็นเภสัชกรที่ทำงานคุ้มครองผู้บริโภค จากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 95 คน

 

รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์
ผศ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ

ในการประชุมนี้มีการบรรยาย เรื่อง CONSUMOPROTECTOLOGY โดย  รศ.ดร.ภก.วิทยา กุลสมบูรณ์ และ ก้าวต่อไป…ทิศทาง และ แนวทางการจัดการความรู้ โดย ผศ.ดร.ภญ.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ จากนั้นเป็นการนำเสนอผลงานวิชาการ 7 เรื่อง คือ

  1. การพัฒนาความร่วมมือเพื่อจัดการปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย จังหวัดขอนแก่น ,ภญ.ชัญญรัชต์ นกศักดา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
  2. การจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นอันตรายและผิดกฎหมายอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ , ภญ.อรพินท์ พุ่มภัทรชาติ โรงพยาบาลสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
  3. การจัดการปัญหาร้านชำจำหน่ายยาไม่เหมาะสมในอำเภอตรอน จ.อุตรดิตถ์ , ภญ.จิรวรรณ แสงรัศมี โรงพยาบาลตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
  4. การจัดการปัญหาอุปกรณ์บำบัดด้วยไฟฟ้าสถิตย์ในหน่วยงานราชการ ,ภก.เลิศเชาว์ สุทธาพานิช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  5. การจัดการแก้ไขปัญหายาจำเป็นขาดแคลน กลุ่มยากำพร้า-ยาต้านพิษ , ภก.คณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  6. การยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหาร “ผลิตภัณฑ์แคบหมู” จ.เชียงใหม่ , ภญ.นฤมล ขันตีกุล  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
  7. ความสวยที่มาพร้อมกับ…อันตราย!!! , ภญ.วิไลวรรณ สาครินทร์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
ภญ.ชัญญรัชต์ นกศักดา
ภญ.อรพินท์ พุ่มภัทรชาติ

 

 

 

 

 

 

ภญ.จิรวรรณ แสงรัศมี

 

 

ภก.เลิศเชาว์ สุทธาพานิช

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นในช่วงบ่ายเป็นการประชุมเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลวิชาการด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ การนำเสนองานทางวิชาการและข้อเสนอจากการประชุมในการประชุมครั้งนี้ จะได้มีการนำมาพัฒนางานของ วคบท.และงานวิชาชีพด้านการคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป

 

ภก.คณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์
ภญ.นฤมล ขันตีกุล
ภญ.วิไลวรรณ สาครินทร์

รายงานโดย ศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.)