เรียนรู้สิทธิการตาย ก่อนลมหายใจสุดท้ายจะมาถึง

ในนาทีที่ต้องเลือกระหว่าง ‘ความเป็น’ กับ ‘ความตาย’ ของผู้ป่วยระยะสุดท้าย อาจเป็นห้วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในการตัดสินใจสำหรับคนในครอบครัวและผู้ที่อยู่ข้างหลัง

มาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 จึงถูกบัญญัติขึ้นเพื่อให้สิทธิประชาชนในการเลือกที่จะปฏิเสธการรักษาได้ หากการรักษานั้นไม่สามารถช่วยให้หายจากโรคหรือเป็นเพียงการยืดเวลาออกไปโดยไม่เกิดประโยชน์

การทำพินัยกรรมชีวิตหรือที่เรียกว่า ‘หนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต’ (living will) เป็นทางออกที่สำคัญ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้รับความทุกข์ทรมานน้อยที่สุด ด้วยการจากไปอย่างสงบและสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

หนังสือแสดงเจตนาฯ สามารถทำได้ตั้งแต่วันนี้ อย่ารอให้ถึงวันนั้น